"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نام و نام خانوادگی/شرکت/مؤسسه*
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .